Magic Trick-River of Souls

Hỗn hợp gọn gàng của Dream Pop và những dòng giai điệu của những năm 1950. Tôi đang đào cái này ngày hôm nay.

Các bài hát được đề xuất: Cửa hàng, bạn phải làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.