MF Borat.

Điều này thực sự là tốt. Tuy nhiên, ít nhất nó lại là diệt vong.
Mặt nạ cũng như ria mép của MF Borat

Leave a Reply

Your email address will not be published.